Đổi tên miền

Sau khỉ trỏ tên miền về IP của Webmotclick , bạn tiến hành thay đổi tên miền về tên miền chính của như sau:

Last updated