Thay đổi logo

Sau khi đăng nhập vào website nhấn nút "Tùy biến" -> và Click chọn Header -> Chọn Logo & Site Identity

Chọn select để thay đổi logo

Tiếp theo đó thay đổi biểu tượng site như sau:

Last updated