Nhúng video vào bài viết

Muốn đưa 1 video lên bài viết tin tức hoặc bài viết sản phẩm, chúng ta up video lên Youtue trước, sau đó mới lấy link từ Youte để nhúng bào website

Last updated