Thay đổi footer

Để thay đổi thông tin tại Footer (chân trang) thực hiện như sau:

Giao diện footer của website

Bước 1: Trong quản trị CMS Admin Vào menu UX BLocks ->Tại Block Footer click chon Edit with UX Builders

UX Builder Blick Footer

Bước 2: Tại giao diện trực quan của UX Builders click vào các phần tử để chỉnh sửa nội dung.

Giao diện trực quan của UX Builders

Last updated