Sesion

Section là một đoạn nội dung trên Landing Page. Mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao

Để thêm khối mới, chọn Biểu tượng "Section" bên trái landing page.

Để chi chuyển section lên trên hoặc xuống dưới, chúng ta nắm kéo thả các sesion theo ý muốn

Nắm kéo thả các sesion lên trên hoạc xuống dưới

Để xóa sesion ta nhấn chọn "Delete", nhân bản thêm 1 sesion mới giống như trên thì chọn "Duplicate"

Xóa hoặc nhân bản thêm 1 sesion tương tự

Di chuyển section lên trên - xuống dưới

Xóa hoặc nhân bản section

Last updated